Copyright 2023 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Vzhledem k naplnění kapacity všech oborů nebudeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení.

 Přijímací řízení
pro školní rok 2023/2024

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

30

denní

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

30

denní

ANO

Agropodnikání

(Ekonomika
a podnikání)

41-41-M/01

30

denní

ANO

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání na dvě střední školy, nebo na dva různé obory vzdělání jedné školy nejpozději do 1. 3. 2023 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.

Špindlerova třída 690

413 01 Roudnice n. L.

 Přihlášku lze doručit také osobně.

Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Obě přihlášky musí být identické, tj. musí na nich být stejné pořadí škol, (nebo jedna škola a stejné pořadí oborů vzdělání).

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň s pozvánkou na přijímací testy i pozvánku na test fotbalových dovedností, který se uskuteční  30. března 2023 (čtvrtek).

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce nejpozději 14 dní před jejím konáním.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) průměr prospěchu vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy základní školy převedený na body,

b) průměr prospěchu vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy základní školy převedený na body,

c)  průměr prospěchu vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy základní školy převedený na body,

d) odečet bodů za sníženou známku z chování,      

e) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)
    z českého jazyka a literatury (ČJL),

f) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) z matematiky (MAT).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera a fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (ČJL, MAT)

Řádný termín pro uchazeče:     1. termín - 13. dubna 2023 (čtvrtek)
                                             2. termín - 14. dubna 2023 (pátek).

Náhradní termín: 1. termín - 10. května 2023 (středa)

                         2. termín - 11. května 2023 (čtvrtek).

Uchazeč, který má na přihlášce dva obory vzdělání na naší škole, koná jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

Uchazeči jsou přijímáni dle úspěšnosti a stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ
a výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ...........průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ

C ........... průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

D…………. odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé – minus 5 bodů,

              neuspokojivé – minus 10 bodů)

E............ test z MAT (max. 50 bodů)

F ………….test z ČJL (max. 50 bodů)

Za každé pololetí (A,B,C) lze při výpočtu získat maximálně 30 bodů.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 %.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy v úterý 2. 5. 2023.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

  • Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?

    Ne. Způsob předávání přihlášky je stanoven tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, nebo poštou na adresu školy (VOŠ a SOŠ, Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice n. L.), o kterou mají zájem. Nepředkládají jí již prostřednictvím základní školy. Uchazeči o FF obdrží zároveň pozvánku na test fotbalových dovedností.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.