Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 422/2023 Sb.  1. kolo přijímacího řízení a stanovuje tyto pokyny:

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání SOŠ ukončených maturitní zkouškou

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

50

denní

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

30

denní

ANO

Agropodnikání
(zaměření Ekonomika
a podnikání)

41-41-M/01

30

denní

ANO

 

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Termín pro podání přihlášky - od 1. do 20. února 2024.

Tři různé způsoby podání přihlášky:

  1. Elektronicky na dipsy.cz - pokud máte elektronickou identitu, vše se děje elektronicky online formou.
  2. Podáním výpisu vytištěného z online systému (IS) dipsy.cz bez elektronické identity - vyplníte v počítači, vytisknete a číselný kód doručíte osobně či doporučeně v listinné podobě na školu.
  3. Podáním ručně vyplněného tiskopisu s přílohami - ručně vyplníte a doručíte osobně nebo doporučeně na školu, po předchozí dohodě je případně možné si sjednat termín, kdy Vám ve škole rádi pomůžeme s vyplněním (editovatelná přihláška, přihláška k tisku).

V případě podání přihlášky způsobem 2 a 3 je nutné doručit výpis z IS nebo tiskopis přihlášky poštou nebo osobně na adresu školy: 
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
Špindlerova třída 690
413 01 Roudnice nad Labem

Obecně je preferováno elektronické doručení přihlášky.
Veškeré podrobnosti a návody k vyplnění naleznete na tomto odkazu:
Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Na přihlášku podanou způsobem 2 a 3 je nutné uvést e-mailovou adresu a telefonní číslo zákonného zástupce uchazeče nebo plnoletého uchazeče pro rychlé vyřešení případných nedostatků v přihlášce a jejích přílohách. 

Potvrzení od lékaře je nutné u oborů vzdělání Agropodnikání a Dopravní prostředky.
Potvrzení je samostatná příloha přihlášky - nepotvrzuje se tedy v přihlášce. 
Před návštěvou lékaře si vytiskněte a následně vyplňte tiskopis potvrzení od lékaře (editovatelnýk tisku a vyplnění rukou)

Potvrzení o prospěchu ze základní školy 

Vyžadujeme přehled známek za tři klasifikační období, a to za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, ve formě výpisu z informačního systému základní školy nebo jako scany nebo kopie originálních vysvědčení. Ředitel střední školy může vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou.

Přílohy přihlášky se přikládají ve formě prosté kopie.

 

Určení priority jednotlivých škol:

  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 

Fotbalová Farma (FF)
Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu, mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy.
Zájemci o FF se přihlaste do 20. 2. 2024 pomocí následujícího formuláře Přihláška na FF, případně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň s pozvánkou na přijímací testy jednotné přijímací zkoušky i pozvánku na test fotbalových dovedností, který se uskuteční v úterý 26. března 2024.

 

3. Termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána nejpozději 14 dní před jejím konáním, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo v listinné podobě Českou poštou (platí pro výpisy a tiskopisy).
 
1. řádný termín – 12. dubna 2024 (pátek)
2. řádný termín – 15. dubna 2024 (pondělí)

Náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024

Uchazeč, který se ze závažných zdravotních či jiných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostaví (a svou neúčast zároveň písemně nejpozději do 3 dnů řádně omluví řediteli školy, ve které ji měl konat), koná poté zkoušky v náhradním termínu.

Více informací na Jednotná přijímací zkouška 2024│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole má uchazeč také právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem se skládá z:
1. řízeného pohovoru, ve kterém se uchazeč představí a zároveň reaguje na otevřené otázky;
2. čtení krátkého textu s porozuměním a odpovědí na otázky k textu;
3. popisu obrázku.

 

4. Kritéria přijímacího řízení

V rámci jednotné přijímací zkoušky uchazeč koná písemný test z matematiky (MAT) a písemný test z českého jazyka (CJL). Jednotné přijímací testy připravuje a vyhodnocuje společnost CERMAT.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledku:
1. přijímacího testu jednotné přijímací zkoušky z CJL (max. 50 bodů)
2. přijímacího testu jednotné přijímací zkoušky z MAT  (max. 50 bodů)
3. hodnocení vysvědčení základní školy (hodnocen bude průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy)  (max. 30 bodů). 

Celkem uchazeč o studium může získat maximálně 130 bodů.

Bodové hodnocení dosavadních studijních výsledků na základní škole vychází ze vzorce: počet bodů = 40 - 10 x (průměr za 1. pololetí 8. ročníku + průměr za 2. pololetí 8. ročníku + průměr za 1. pololetí 9. ročníku) děleno 3.
Do průměru za jednotlivá pololetí se počítají všechny povinné předměty, výsledek se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

Př. Uchazeč s průměry 2, 2, 2 získá počet bodů 40 - 10 x (2 + 2 + 2) : 3 = 20 bodů


V případě rovnosti bodů budou o konečném pořadí uchazečů rozhodovat další kritéria, a to v tomto závazném pořadí:

    - vyšší bodové hodnocení písemného testu z matematiky, který uchazeč konal v rámci jednotné přijímací zkoušky
    - vyšší bodové hodnocení písemného testu z českého jazyka, který uchazeč konal v rámci jednotné přijímací zkoušky
    - nižší průměr hodnocení matematiky za 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy
    - nižší průměr hodnocení českého jazyka za 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy
    - nižší průměr hodnocení angličtiny za 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy
    - los (losování proběhne za přítomnosti notáře, který vyhotoví o průběhu losování notářský zápis).

Přijetí na konkrétní školu určuje dle pořadí škol na přihlášce a výsledků přijímacích zkoušek matematický algoritmus Cermatu, který je vysvětlen zde: Algoritmus

 

4. Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a v elektronickém systému DiPSy.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se jednotlivým uchazečům neposílá.

  

6. Další informace

 

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.