Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 jsou uveřejněny v příloze tohoto článku.


Poučení o následcích neodevzdání zápisovém lístku

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí uchazeč (uchazečka) svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči (uchazečce) oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem rozhodnutí o přijetí ke vzdělání. Nepotvrdí-li uchazeč (uchazečka) nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (nezletilé uchazečky) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek musí být podepsán jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

Seznam uchazečů přijatých ke studiu byl zveřejněn 16. června 2020,
lhůta na odevzdání zápisového lístku tedy končí dne 23. června 2020.

Zápisové lístky lze odevzdávat již při převzetí rozhodnutí, případně v sekretariátu školy každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin.

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.  vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

Agropodnikání - zaměření Ekonomika a podnikání - 5 volných míst

Dopravní prostředky - 7 volných míst

Ekonomické lyceum - 3 volná místa 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

 1. Počet přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Přijímací testy

CERMAT

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

3

denní

NE

---

Dopravní prostředky

23-45-M/01

7

denní

ANO

---

Agropodnikání

 

41-41-M/01

5

denní

ANO

---

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

V prvním kole uchazeč podává přihlášku/y, které odevzdá řediteli školy nejpozději do 3. 7. 2020 (osobně, nebo poštou na adresu VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690). Prosíme o uvedení telefonního čísla na přihlášce.

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF) napíší do přihlášky za obor vzdělání + fotbal). Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) průměr prospěchu z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy  

    základní školy převedený na body,

b) žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný,

 Uchazeči jsou přijímáni do stanoveného počtu žáků ve třídě.

 4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení ze ZŠ.

Bodové hodnocení výsledků ze ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

 (45 – 15 A) + (45 – 15 B) + (45 – 15 C)

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

B ...........průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

C ...........průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí a přijme nejlepší uchazeče.

Rozhodnutí o příjetí/nepřijetí bude zákonému zástupci a uchazeči sděleno 7. 7. 2020, nebo po telefonické domluvě 777 850 775.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí zákonný zástupce
a uchazeč odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 8. června 2020 formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

Letošní rok je zrušena možnost odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, řediteli školy zůstává pravomoc tzv. autoremedury t.j. na nezaplněná místa po vrácení zápisových lístků přijmout uchazeče, kteří zůstali tzv. pod čarou

Pozvánky k přijímacím zkouškám vám byly poslány doporučeným dopisem a současně e-mailem (pokud jste ho v přihlášce uvedli), nejpozději 10 pracovních dnů před konáním přijímacích zkoušek.

 

  • na přijímací zkoušku se dostavte 30 minut předem, t.j. v 8.00 hod. Žáci z rizikových skupin (viz formulář Čestné prohlášení) se dostaví na zkoušku v 7.45 hod. 
  • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
  • uchazeči se při vstupu do budovy prokáží pozvánkou a odevzdají podepsané čestné prohlášení (viz formulář Čestné prohlášení) a do třídy je doprovodí pedagogové
  • uchazeči budou mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky, po dobu konání jednotné přijímací zkoušky nemusí mít roušku nasazenou

 

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžete vyzvednout v budově školy

  • pro obor Dopravní prosředky v pondělí 15. 6.  od 12:00 do 16:30
  • pro obor Agropodnikání v úterý 16. 6. od 7:00 do 11:30
  • pro obor Ekonomické Lyceum v úterý 16. 6. od 12:00 do 16:30

 

Letošní přijímací zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb. a vyhláškou č. 232/2020 Sb.

 

Uchazeč může odevzdat zápisový lístek na kterékoli škole, na kterou byl přijat. Nerozhoduje pořadí zapsaných škol na přihlášce ani to, na které škole konal přijímací zkoušku. Zápisový lístek vám vydá základní škola. 

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. Mezi testy z matematiky a českého jazyka bude přestávka přibližně od 9.45 hod – 10.45 hod. (neplatí pro PUP), v této době mohou využít uchazeči prostor venkovní zahrady.

Pokud se váš syn/dcera ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů nebude moci dostavit na přijímacím zkouškám, je nutné doručit písemnou omluvu do kanceláře školy nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 23. 6. 2020.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, má povinnost odevzdat zápisový lístek (osobně ve škole) do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23.června 2020.

Uchazeči, kteří nebudou přijati, sice nemohou podat odvolání proti nepřijetí, ale mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (čestné_prohlášení_neexistence_příznaků.pdf)čestné_prohlášení_neexistence_příznaků.pdf 173 kB

 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška_Agropodnikání.xlsx)Přihláška_Agropodnikání.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx)Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx)Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx 28 kB

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2017/2018 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.