Vytisknout

 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

 

1. Počet přijímaných uchazečů ve čtyřletých oborech vzdělání:

Obor vzdělávání Kód Počet
přijímaných
Počet tříd Forma
vzdělání
Lékařský
posudek
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 30 1 denní NE
Dopravní prostředky 23-45-M/01 30-60* 1-2* denní ANO
Agropodnikání
(ŠVP Ekonomika a podnikání)
41-41-M/01 30 1 denní ANO
 *podle zájmu uchazečů

 

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

V prvním kole uchazeč podává přihlášku/y, které odevzdá řediteli školy nejpozději do 1. 3. 2020 (osobně, nebo poštou na adresu VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690). Prosíme o uvedení telefonního čísla na přihlášce.

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF) napíší do přihlášky za obor vzdělání + fotbal). Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň pozvánku na test fotbalových dovedností, který se uskuteční v dubnu.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána nejpozději 10 dní před jejím konáním.

 

3. Kritéria přijímacího řízení:

  1. průměr prospěchu z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy základní školy převedený na body,
  2. žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný,
  3. odečet bodů za sníženou známku z chování,     
  4. absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
  5. absolvování jednotné přijímací zkoušky z matematiky
  6. hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěžích

Uchazeči jsou přijímáni do stanoveného počtu žáků ve třídě.

Termíny jednotných testů přijímací zkoušky (CJL, MAT)
První řádný termín: 8. června 2020 - uchazeč koná zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí

Obě přihlášky musí být identické tj. musí být na nich stejné pořadí škol.
V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z  vážného (např. zdravotního) důvodu je vyhlášen náhradní termín pro 1. termín na 16. června 2020.

 

4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení ze ZŠ a výsledků povinných státních přijímacích zkoušek.

Bodové hodnocení výsledků ze ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

(45 – 15*A) + (45 – 15*B) + (45 – 15*C) + D – E

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ (hodnota první závorky je max. 30 bodů)
B ...........průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ (hodnota druhé závorky je max. 30 bodů)
C ...........průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ (hodnota třetí závorky je max. 30 bodů)
D............ohodnocení doložených účastí v okresním kole olympiád a soutěží za 5  bodů a vyšší kolo olympiád a soutěží za 10 bodů (max. 30 bodů)
E............odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé za mínus 5 bodů, neuspokojivé za mínus 10 bodů)

Výsledky státních přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT 15. června 2020. Maximální počet bodů u obou testů z CJL a MAT je 50 bodů za každý test.

Bodové hodnocení výsledků ze ZŠ je uvažováno s 40% vahou, výsledky státních přijímacích zkoušek s 60% vahou.
 
Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí a přijme 30 nejlepších uchazečů.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí zákonný zástupce a uchazeč odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška_Agropodnikání.xlsx)Přihláška_Agropodnikání.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx)Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx)Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx 28 kB