Vytisknout

Přijímací řízení
pro školní rok 2022/2023

2. kolo 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení (2. kolo):

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Dopravní prostředky

23-45-M/01

4

denní

ANO

 

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání nejpozději do 20. 5. 2022 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.

Špindlerova třída 690

413 01 Roudnice n. L.

Přihlášku lze doručit také osobně.

 Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce.

 

3. Kritéria přijímacího řízení:

 

a) Bodové hodnocení za 1. pololetí 8. třídy,

b) bodové hodnocení za 2. pololetí 8. třídy,

c) bodové hodnocení za 1. pololetí 9. třídy,

d) žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný,

e) nesmí být snížená známka z chování.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

 

Uchazeči jsou přijímáni dle stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

 

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ.

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

Celkový počet bodů = (45 – 15 * A) + (45 – 15 * B) + (45 – 15*C)

 

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ........... průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ

C…………. průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.