Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.  vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

Agropodnikání - zaměření Ekonomika a podnikání - 5 volných míst

Dopravní prostředky - 7 volných míst

Ekonomické lyceum - 3 volná místa 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

 1. Počet přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Přijímací testy

CERMAT

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

3

denní

NE

---

Dopravní prostředky

23-45-M/01

7

denní

ANO

---

Agropodnikání

 

41-41-M/01

5

denní

ANO

---

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

V prvním kole uchazeč podává přihlášku/y, které odevzdá řediteli školy nejpozději do 3. 7. 2020 (osobně, nebo poštou na adresu VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690). Prosíme o uvedení telefonního čísla na přihlášce.

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF) napíší do přihlášky za obor vzdělání + fotbal). Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) průměr prospěchu z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy  

    základní školy převedený na body,

b) žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný,

 Uchazeči jsou přijímáni do stanoveného počtu žáků ve třídě.

 4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení ze ZŠ.

Bodové hodnocení výsledků ze ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

 (45 – 15 A) + (45 – 15 B) + (45 – 15 C)

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

B ...........průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

C ...........průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí a přijme nejlepší uchazeče.

Rozhodnutí o příjetí/nepřijetí bude zákonému zástupci a uchazeči sděleno 7. 7. 2020, nebo po telefonické domluvě 777 850 775.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí zákonný zástupce
a uchazeč odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.