• VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Copyright 2019 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Návštěva Amerického centra v Praze

V pondělí 6. května 2019  se studenti 1.VOŠ zúčastnili besedy s panem ředitelem amerických center v ČR Douglasem Morrowem. V úvodu nás seznámil s náplní své práce i úlohou amerických center, poté hovořil o programech spolupráce vhodných pro studenty. Největší část besedy však byla věnována dotazům studentů, ptali se úplně všichni a tak jsme se dozvěděli spoustu věcí od jídla, přes politiku až po sociální problémy. Nejzajímavější byl asi fakt, že pan diplomat již navštívil 75 zemí.

Odpoledne jsme si šli odpočinout na bowling, kde jsme utvořili dvě družstva a sehráli 4 napínavé hry.  

 

viz. příloha

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (absolutorium - časový harmonogram1.pdf)absolutorium - časový harmonogram1.pdf 211 kB

V souladu s § 30 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - s účinností od 1. 9. 2016

Vyšší odborná škola a Střední odborné škola, Roudnice nad Labem,

Špindlerova 690, příspěvková organizace

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Školní řád VOŠ 2016-2017.pdf)Školní řád VOŠ 2016/2017 125 kB

 


Vzdělávací program: Management firem
Kód: 64-31-N/03


 

Počet přijímaných uchazečů: 80
Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti: není nutné
Přihláška ke studiu na VOŠ: přihlášku (je v příloze článku) vyplňte a zašlete poštou
Poplatek za přijímací řízení: 300,- Kč uhraďte na účet školy
číslo účtu: 107-0037324471/0100
variabilní symbol: rodné číslo uchazeče
konstantní symbol: 558

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 2. průměr klasifikace z maturitní zkoušky (pouze v případě vyššího počtu uchazečů)
 3. vyznamenání při maturitní zkoušce = přijetí

 

Termíny přijímacího řízení:

  uzávěrky přihlášek přijímací řízení
1. kolo 14. 6. 2019 20. 6. 2019
2. kolo 8. 8. 2019 13. 8. 2019
3. kolo 5. 9. 2019 6. 9. 2019
4. kolo 26. 9. 2019 27. 9. 2019

 

 

P O Z V Á N K A

na přijímací řízení Vyšší odborné školy v Roudnici nad Labem vzdělávací program:

Management firem 64-31-N/03

 

Vážení,

zveme Vás na 2. kolo přijímacího řízení, které proběhne dne 13. 8. 2019.

Program přijímacího řízení:

9.00 – 9.30 hod.    prezence

9.40                     předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

K přijímacímu řízení je nutno přinést : 

 •     maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii (bude vráceno)
 •     občanský průkaz
 •     300,- Kč – poplatek za přijímací řízení zaplaťte na účet školy:

číslo účtu = KB 107-0037324471/0100,

variabilní symbol = rodné číslo uchazeče

konstantní symbol = 558

(kontrolní ústřižek, nebo jiný doklad o zaplacení vezměte s sebou)

 

 

 

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška VOŠ.pdf)Přihláška VOŠ.pdf 86 kB

3. 9. 2018                            zápis studentů 1., 2. a 3.VOŠ /od 8.00 hod./

4. 9. 2018                           začátek výuky zimního období

18. 10. 2018                       schůzka praxe 3.VOŠ /v 8.oo hod./

6. 12. 2018                         schůzka praxe 3.VOŠ /v 8.oo hod./

21. 12. 2018                       konec výuky zimního období 

3. 1. – 31. 1. 2019              zápočtové a zkouškové období 1. a 2.VOŠ

                                            /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

25. 1. 2019                         konec termínu odevzdání praxe 3.VOŠ

1. 2. 2019                           začátek výuky letního období

18. 2. – 24. 2. 2019            konzultace a samostudium

18. 4. 2019                         konzultace a samostudium

16. 5. 2019                         konec výuky 3.VOŠ

20. 5. – 7. 6. 2019               zápočtové a zkouškové období 3.VOŠ

                                           /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

30. 5. 2019                         konec výuky letního období 1. a 2.VOŠ

3. 6. – 27. 6. 2019               zápočtové a zkouškové období 1. a 2.VOŠ

                                           /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

10. 6. – 14. 6. 2019             studijní volno 3.VOŠ

17. 6. – 20. 6. 2019             absolutorium 3.VOŠ

2. 9. 2019                            zápis do školního roku 2019/2020 od 8:00

Dle zákona č. 10/2005 Sb. a zákona č. 2/2006 Sb. činí školné 3000,- Kč ročně (je splatné ve dvou splátkách). U nově přijatých studentů do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, ve vyšších ročnících do 15. září a 15. února daného školního roku.

 

Platební údaje:

číslo účtu: 107-0037324471 / 0100
variabilní symbol: RČ studenta
konstantní symbol: 558

 

Výše školného v jednotlivých ročnících:

1. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.700,- Kč (1.500,- školné + 200,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

2. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.550,- Kč (1.500,- školné + 50,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

3. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.550,- Kč (1.500,- školné + 50,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

 

Stipendium

Stipendijní řád:

Ředitel školy dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento stipendijní řád, podle něhož udělí studentovi prospěchové stipendium ve výši 50% školného (t.j. 750,- / období / pololetí) za následujících podmínek:

 1. Student v uplynulém školním roce splnil všechny zkoušky v řádném termínu.
 2. Student byl hodnocen pouze stupněm výborně nebo velmi dobře a celkový průměr známek za obě pololetí nepřesáhl 1,5.

Stipendium je studentovi přiznáno na dobu jednoho školního roku, a to vždy v následujícím školním roce po splnění výše uvedených podmínek.

Stipendijní řád byl schválen na základě ust. § 168 odst. 1 písm. c) usnesením Školské rady VOŠ při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem č. II/2007-2008

ze dne 19. 6. 2008.

Rada Ústeckého kraje vydala na základě ust. § 30 odst. 4 školského zákona souhlas se Stipendijním řádem usnesením č. 34/13R/2009 dne 25. 3. 2009.

Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2009.

Kód a název oboru vzdělání Kód a název vzdělávacího programu Forma
64 – 31 – N/..
Management
64-31-N/03 Management firem denní studium
Názvy vyučovacích předmětů Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem
ZO LO ZO LO ZO LO
1. Povinné předměty                
Cizí jazyk I * CJ1 0/4 Zk 0/4 Zk 0/4 Z 0/4 Zk   0/4 Zk 0/20
Cizí jazyk II CJ2 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Zk 0/2 Z   0/2 Z 0/10
Informační technologie INT 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Z   0/2 Z 0/10
Matematika MAT 2/0 Z 2/0 Z         4/0
Statistika STA     2/0Z       2/0
Psychologie PSY 2/0 Z           2/0
Management a řízení * MRI 2/0 Z 2/0 Zk   2/0 Z   3/0 Zk 9/0
Manažerské dovednosti MAD   2/0 Z 0/2 Z 0/2 Z     2/4
Administrativa managementu ADM   1/1 Z 1/1 Z       2/2
Ekonomika* EKO 4/0 Zk 2/0 Zk       3/0 Zk 9/0
Manažerské finance MAF       2/0 Z     2/0
Finanční analýza FIA     2/0 Z 2/0 Zk     4/0
Ekonomický management EKM   2/0 Z 2/0 Zk       4/0
Marketing * MAR     2/0 Z 2/0 Zk   2/0 Z 6/0
Základy práva ZAP 2/0 Zk           2/0
Pracovní a obchodní právo POP   2/0 Z 2/0 Zk       4/0
Veřejná správa VES 2/0 Z           2/0
Účetní evidence firmy UEF 2/0 Z           2/0
Účetnictví UCT   2/0 Zk         2/0
Manažerské účetnictví MAU           2/0 Z 2/0
Daňová soustava DAS       2/0 Z   3/0 Zk 5/0
Hospodářská politika HOP       2/0 Z     2/0
Evropská integrace a struktura EIS 2/0 Z 2/0 Z         4/0
Seminář o absolventské práci SAP           0/1 Z 0/1
Odborná praxe ODP         0/40 Kz    
2. Povinně volitelné předměty                
Krizový management KRM     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Dotační tituly DOT           2/0 Z 2/0
Cenné papíry CEP           2/0 Z 2/0
Pojišťovnictví POJ     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Bankovnictví BAN     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Finanční poradenství FIP           2/0 Z 2/0
Ekologie EKL     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Politologie POL           2/0 Z 2/0
                 
3. Volitelné předměty                
Manažerský seminář MAS              
Sociální politika SOP              
Ruský jazyk RUJ              
Španělský jazyk SPJ              
Francouzský jazyk FRJ              
Sportovní hry SPH              

Vysvětlivky:

Z - zápočet
KZ - klasifikovaný zápočet
ZK - zkouška s klasifikací
* - předměty, které jsou součástí absolutoria

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Studijní plán voš 2016.pdf)Studijní plán 2016 - 2017 334 kB

Studium je ukončeno absolutoriem a získáním titulu "diplomovaný specialista" DiS.

Charakteristika studia:

 • forma studia - denní
 • délka studia - 6 období (3 roky)
 • praxe - 3 bloky (minimálně 20 týdnů)
 • školné - 3000,- Kč/rok

Absolvent bude schopen:

 • zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání
 • komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • rozvíjet strategický plán marketingu
 • sledovat a zavádět do praxe vývojové trendy ve vztahu k životnímu prostředí
 • orientovat se na pojistném trhu a v bankovním sektoru
 • analyzovat a vyhledávat informace, ovládat potřebné počítačové programy a účelně využívat informační technologie a systémy pro ekonomické analýzy, včetně vytváření databází a využívání internetu
 • organizovat, plánovat a provádět komerční aktivity ve vztahu k nákupu a prodeji
 • orientovat se v potřebných právních předpisech se schopností v praxi podnikatele aplikovat zásady práva a právního vědomí
 • osvojit si metody použití daňové problematiky a optimalizace daní
 • zvládat problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání, plánování a kontrolu podřízených

Uplatnění absolventa:

 • ekonom
 • poradce
 • marketingový pracovník
 • obchodně manažerské funkce v obchodně podnikatelské sféře na úrovni středního a vyššího managementu apod.

Náplň výuky:

 • 2 cizí jazyky - anglický a německý (jeden profilující)
 • informační technologie
 • matematika
 • psychologie
 • evropská integrace a struktura
 • ekonomika a podnikání
 • veřejná správa
 • hospodářská politika
 • základy práva
 • pracovní a obchodní právo
 • management a řízení
 • manažerské dovednosti
 • manažerské finance
 • finanční analýza
 • ekonomický management
 • daňová soustava
 • marketing
 • statistika
 • administrativa managementu
 • účetní evidence firmy
 • účetnictví
 • manažerské účetnictví
 • cenné papíry
 • pojišťovnictví
 • bankovnictví
 • finanční poradenství
 • dotační tituly
 • krizový management
 • finanční poradenství
 • ekologie
 • politologie
 • seminář o absolventské práci
 • odborná praxe

Škola nabízí:

 • odbornou praxi po celé ČR i v zahraničí - Německo, Švýcarsko, USA atd.
 • přístup k informačním technologiím (interaktivní tabule, Internet, Wi-Fi...)
 • knihovnu a studovnu (odborné knihy, skripta, beletrie, časopisy)
 • tělocvičnu a posilovnu
 • aktivní využití volného času

Možnost navazujícího bakalářského studia:

 • Naši absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ, kde jim jsou obvykle uznány některé zkoušky. Příkladem takové studia je Metropolitní univerzita v Praze (viz. příloha)

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (VOS Roudnice.pdf)Metropolitní univerzita Praha - možnosti studia pro studenty VOŠ Roudnice n/L 10482 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.